bilgi@osmanlicatercume.org

BU SİTE, OSMÂNLICA TERCÜME-ÇEVİRİ SÂHASINDAKİ HER İHTİYÂCA
CEVÂB VERMEK İÇİN KURULMUŞDUR.

17 SENELİK AKADEMİK TECRÜBE

EDEBİYYÂT, TA’RÎH, SAN’AT TA’RÎHİ, COĞRAFYA, HUKÛK, Mİ'MÂRÎ, 
ASTRONOMİ, ARKEOLOJİ, TIBB, LUGAT; FIKH, TEFSÎR, SİYER; TAPU, 
GAZETE, DERGİ, MEKTÛB, FERMÂN TERCÜMESİ..

OSMÂNLICA UZMANI İMRÂN DÂVÛDOĞLU {YEMÎNLİ TERCÜMÂN}

Talebinizle berâber, terceme etdirmek istediğiniz metnden bir sahîfe örnek gönderirseniz, fiyâtına ve terceme süresine dâir size bilgi verilecekdir. Örnek olarak gönderilen sahîfenin tamâmı veyâ bir kısmı, terceme edilerek gönderilir ve bundan bir ücret alınmaz.

Terceme taleblerinde ve tercemelerde, bize gönderilen orijinal metnlerin-vesîkaların gerek muhâfazası ve gerekse müşterîmizin kimliği ile ‘alâkalı mahremiyyete [gizliliğe] a’zamî ölçüde dikkât edilir. Terceme edilsin veyâ edilmesin, gönderilen bütün orijinal metnler üçüncü şahslara gösterilmez ve başka yerlerde aslâ kullanılmaz.

Fiyatlarımız, orijinal bir [1] sahîfe içün; yazının muhtevâsına, çeşîdine ve hacmine göre 6-25 Lira arasındadır. Ödemeler, terceme veyâ sâdeleşdirme teslîm edildikden sonra yapılır ve 50 sahîfeden çok tercemeler içün taksîdlendirme imkânı vardır.

Terceme edilen Edebiyyât, Ta'rîh, Tıbb, Lugât, Siyer, Tefsîr, Fıkh ilmleriyle alâkalı metnlerdeki Âyet-i Kerîmeler’in Sûre ve numaraları yazılır; Kudsî Hadîs-i Şerîfler’e ve Hadîs-i Şerîfler’e, Ehl-i Sünnet Âlimleri’nin “rahmetullâhi te’âlâ aleyhim ecma’în” kitâblarından kaynaklar gösterilir; orijinal metnlerdeki ‘Arabça ve Farsça şiirler, darb-ı meseller [atasözleri] ayrıca terceme edilir. Edebiyyât metnlerindeki şiirlerin ‘arûz veyâ hece kalıbları çıkarılır ki sıhhatli tercemenin şartıdır. Tapu Belgeleri, mahkemelerde kullanılan şekliyle, “Bilirkişi Raporu” hâlinde tanzîm edilir.

İsteğe bağlı olarak, terceme edilen metnler içün, ÜCRETSİZ, şu hizmetler de verilir:

Tercemelerde [tasnîf, terceme, te'lîf, şerh, hâşiye...] eser sâhiblerinin terceme-i hâlleri [biyografyaları] şu 16'sı Arabça, 1'i Farsça, 4'ü Latin Harfli-Türkçe ve 86'sı da 'Osmânlıca olan ve tamâmı takrîben "İkiyüzbin" [200.000] sahîfe eden orijinal kitâblardan çıkarılır veyâ me'haz [kaynak] bildirilir:

“Keşfu’z-Zunûn”, “Şekâ’iku’n-Nu’mâniyye”, “Kâmûsu’l-A’lâm”, “Meşâ’iru’ş-Şu’arâ”, “Fütûhu’l-Mücâhidîn”[Terceme-i Nefehâtü’l-Üns], “Tezkiretü’ş-Şu’arâ”, “Mevzû’âtü’l-Ulûm”, “Sicill-i Osmânî”, “Üss-i Zafer”, “Ta’rîh-i Râşid”, “‘Âşık Pâşâ-zâde Ta’rîhi”, “Ta’rîh-i ‘Âsım Efendi”, “Ta’rîh-i Âl-i ‘Osmân-Rüstem Pâşa”, “Kâfile-i Şu’arâ’”, “Tezkire-i Sâlim”, “Teşrîfâtü’ş-Şu’arâ’”, “Ensâbü’l-Eşrâf”, ‘Arâ’isü’l-Mecâlis”, “Enîsü’l-Celîs”, “Terceme-i Milel ve Nihal”, “Ta’rîh-i Silsile’-i ‘Ulemâ’”, “Şevâhidü’n-Nübüvve”, “Câmi’u Kerâmâti’l-Evliyâ’”, “Osmânlı Mü’ellifleri”, “Terceme-i Vefeyâtü’l-A’yân Li-İbn-i Hılligân”, “Mir’ât-i Kâ’inât”, “Sefîne-i Evliyâ”, “Semerâtü’l-Fu’âd”, “Tercemânü’d-Düstûr”[Terceme-i Ravdatu’s-Safâ], “El-Hakîkatü Ve’l-Mecâz Fî Rihleti Bilâdi’ş-Şâm Ve Mısr Ve’l-Hicâz”, “Raşehât Aynü’l-Hayât”, “Kitâbü’l-Ensâb”, “Tuhfe’-i Hattâtîn”, “Ravdatü’l-Ebrâr”, “Hadîkatü’l-Vüzerâ’”, “Mu’cemü’l-Büldân-Mısr-1325”, “Hadîkatü’l-Evliyâ”, “Tezkiretü’l-Ahbâb Fî Menâkıbi’l-Aktâb”, “Esmâ’ü’l-Mü'ellifîn”, “Kitâbü’l-Hıtâb”, “Terceme-i Mecdü’t-Tâlid”, “El-Âsâru’l-Mecîdiyye Fi’l-Menâkıbi’l-Hâlidiyye”, “Galatât-i Hafîd”, “El-Fütûhâtü’l-İslâmiyye”, “Tabekâtü’l-Kübrâ”, “Gül-deste’-i Riyâz-ı ‘İrfân”, “Tâcü’t-Tevârîh”, “Berakât-i Ahmediyye”, “Mir’âtü’l-Harameyn”, “Devhatü’n-Nukabâ”, “Miftâhu'l-‘İber”, “Hadîkatü’l-Cevâmi’”, “Meşâhîru’n-Nisâ'”, “Sahâ’ifü’l-Ahbâr”, “Kâmûsu’l-Muhît”, “Hadâ’iku’ş-Şekâ’ik”[Terceme-i Şekâ’iku’n-Nu’mâniyye-Edirneli Mecdî Efendi], “Seyâhat-nâme-i İbn-i Battûta”[Terceme-i Tuhfetü’n-Nuzzâr], “Enîsü’t-Tâlibîn”, “Terceme-i Mukaddeme-i İbn-i Haldûn”, “Devhatü’l-Meşâyih Me’a Zeyl”, “Âlem-i İslâm”, “Seyâhat-nâme-i Kâsım-ı Bağdâdî”, “Tezkire-i Latîfî”, “İslâm ‘Âlimleri Ansiklopedisi”, “Tezkire-i Seyyid Rızâ”, “Tezkire-i Sehî Beğ”, “Tezkire-i Fatîn Dâvûd Efendi”[Hâtimetü’l-Eş’âr], “İslâm Meşhûrları Ansiklopedisi”, “Mir’âtü Fevâ’id”, “Tezkire-i Şu’arâ-yı Âmid”, “Beyânî Tezkiresi”, “Riyâzu’ş-Şu’arâ”, “Safâyî Tezkiresi”, “Terceme-i Ravdatü’l-Ahbâb”, “Ziyâret-i Evliyâ”, “Âdâb-ı Zurafâ”, “Ârif Hikmet Tezkiresi”, “Solak-zâde Ta’rîhi”, “Zübdetü’l-Eş’âr”[Kâf-zâde Fâ’izî], “Silsile-nâme”, “Şem’-dânî-zâde Ta’rîhi”, “Nakdü’t-Tevârîh”, “Ta’rîh-i Gül-şen-i Me’ârif”, “Ta’rîh-i Sâf”, “Ta’rîh Musâhabeleri”, “Mir’ât-i Sicill-i Me’mûrîn-i ‘Osmâniyye”, “Haber-i Sahîh-Mazhar Fevzî”, “Şânî-zâde Ta’rîhi”, “Ta’rîh-i Nişâncı”, “Ta'rîh-i Lütfî”, “Mir’âtü’z-Zemân”, “Evliyâlar Ansiklopedisi”, “Tâm ‘İlm-i Hâl Se’âdet-i Ebediyye”, “Ta’rîh-ı Silsile-i ‘Ulemâ”, “Vefeyât-nâme”[Baldır-zâde], “Künhü'l-Ahbâr”, “Şemsü’s-Şumûs”, “Esmâru’l-Hadâ’ık”, “‘Acâ’ibü’l-Âsâr Fî Terâcimi’l-Ahbâr”, “Nûru’l-Hüdâ Li-meni’htedâ-Karakaş-zâde Ömer Hilmî Efendi”, “Silsile-i Tarîkat-i Celvetiyye”, “Fezleke-i Kâtib Çelebî”, “Lugât-i Ta’rîhiyye ve Coğrâfiyye”, “Terceme-i Meşâhîr-i İslâm”, “Mir’ât-i Ta’rîh-i ‘Osmânî”, “Ta’rîh-i Na’îmâ”, “Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakâ’iku’l-Ahbâr”, “Mecmû’atü’t-Terâcim”, “Hediyyetü’l-İhvân-Şeyh Mehmed Nazmî Efendi”.

Fıkh, Tefsîr, Siyer, Ta’rîh, Tıbb, Edebiyyât vb. ilm kitâblarının tercemesinde Ehl-i Sünnet İ’tikâdı gayreti ve hassâsıyyeti esâsımızdır.

Te'lîf hakkı © (OsmânlıcaTercume.org). Her hakkı mahfuzdur.